Privacy & voorwaarden

Privacystatement MCC-ModelCarParts:

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: 25 mei 2018) hebben klanten waarvan door MCC-ModelCarParts persoonsgegevens1 worden verwerkt2 privacyrechten3.

Ad 1: Persoonsgegevens zijn: naam en voorletter(s) cq. voornaam/-namen; adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats); telefoon; E-mail en overige (bv. social media). Persoonsgegevens zullen door MCC-ModelCarParts alleen worden verzameld in geval van toestemming van de gebruiker en in geval van een overeenkomst. Voor beide geldt dat deze schriftelijk worden vastgelegd.

Ad 2: Verwerken: het opslaan (het schriftelijk of elektronisch vastleggen) van een of meer van de hierboven genoemde persoonsgegevens en het gebruiken (voor het zoeken van contact; verzenden van stukken, etc) daarvan binnen het doel waarvoor zij zijn opgeslagen. Persoonsgegevens worden gevraagd om een gezamenlijk doel te bereiken. Enkel binnen deze context worden zij gebruikt en zij zullen niet langer worden bewaard dan nodig.

Ad 3: Meer en verbeterde privacyrechten: iedere klant van MCC-ModelCarParts heeft het recht om altijd de opgeslagen gegevens in te zien; informatie daarover te krijgen; deze desgewenst te wijzigen of te laten wissen. Tevens kan de klant op eenvoudige wijze over zijn gegevens beschikken en doorgeven.
Om te kunnen aantonen dat MCC-ModelCarParts werkt volgens de AVG zal een verwerkingsregister worden bijgehouden. In het register staan de persoonsgegevens en het doel waarvoor deze zijn opgeslagen. Gegevens zullen niet met een of meer andere organisaties worden gedeeld, behoudens justitiële doeleinden.

Algemene Voorwaarden MCC-ModelCarParts

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Op alle handelsactiviteiten van MCC-ModelCarParts zijn deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing; 2. Een klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard op het moment dat hem een schriftelijke offerte is uitgebracht; 3. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet blijken te voorzien heeft enkel MCC-ModelCarParts beslissingsbevoegdheid.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
MCC-ModelCarParts Kazernehof 40 5017EV Tilburg
Telefoonnummer: +31652629983
E-mailadres: heinz@mcc-modelcarparts.nl
KvK-nummer: 52833208
BTW-identificatienummer: NL001168545B05

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
1. Een overeenkomst met een klant binnen Nederland komt tot stand nadat een uitgebrachte offerte door de klant voor akkoord is ondertekend, gedateerd en geretourneerd en nadat een aanbetaling van 50% van de totaal verschuldigde kostprijs door MCC-ModelCarParts zal zijn ontvangen.
2. Een overeenkomst met een klant uit het buitenland komt tot stand nadat een uitgebrachte offerte door de klant voor akkoord is ondertekend, gedateerd en geretourneerd en nadat de volledig verschuldigde kostprijs door MCC-ModelCarParts zal zijn ontvangen.
3. In voorkomende gevallen heeft MCC-ModelCarParts het recht een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling door MCC-ModelCarParts wordt geweigerd, wordt dit zonder opgaaf van reden aan de klant medegedeeld en de aanbetaling c.q. betaling binnen maximaal één maand teruggestort. Indien aan de levering bepaalde voorwaarden worden gekoppeld zal dat niet geschieden dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met en schriftelijk instemming is verkregen van de klant.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
1. MCC-ModelCarParts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen van haar producten te wijzigen. Mocht hiervan sprake zijn na acceptatie van de offerte door de klant en betaling van althans een percentage van de totaal verschuldigde kostprijs, dan zal MCC-ModelCarParts zich in verbinding stellen met de klant, die het recht heeft op basis van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na mededeling daarvan door MCC-ModelCarParts. MCC-ModelCarParts zal de aanbetaling c.q. betaling binnen maximaal één maand terugstorten.
2. De door MCC-ModelCarParts gehanteerde prijzen zijn prijzen in euro’s (€) inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en/of bijkomende kosten.
3. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MCC-ModelCarParts verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien MCC-ModelCarParts echter hogere kosten voor incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Levering
1. MCC-ModelCarParts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de levering van producten en diensten.
2. MCC-ModelCarParts zal leveren naar het op de offerte gemelde adres.
3. MCC-ModelCarParts zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch in principe binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan in principe binnen één maand nadat hij de geaccepteerde bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. MCC-ModelCarParts zal de aanbetaling c.q. betaling binnen maximaal één maand terugstorten.
4. Indien er naar Nederlands recht sprake is van een consumentenkoop (7:5 ev BW), heeft de klant het recht geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant in de macht is gesteld van de zaak.
5. Het terugzenden is volledig voor rekening en risico van de klant. In geval van een geschil over de terugzending zal de klant een schriftelijk bewijs moeten kunnen overleggen dat de terugzending tijdig is geschied. Kan een dergelijk bewijs niet worden overlegd door de klant dan wordt de terugzending niet binnen de daarvoor gestelde bedenktijd geacht te hebben plaatsgevonden. Het risico voor kwijtraken of beschadiging van de retourzending is geheel voor de klant.
6. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief eventuele accessoires, bijbehorende documentatie en in ongeschonden staat. Indien zaken door de klant zijn verbruikt of op enige wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding. De beoordeling van eventuele beschadiging is voorbehouden aan MCC-ModelCarParts.
7. Nadat MCC-ModelCarParts de retourzending heeft geaccordeerd, draagt zij er zorg voor dat de aanbetaling c.q. betaling binnen maximaal één maand aan de klant zal worden terugbetaald dan wel dat in overleg met de klant een nieuw vergelijkbaar product zal worden geleverd.
8. Voor leveringen naar het buitenland geldt geen consumentenbedenktijd. De bepalingen omtrent garantie blijven echter onverlet van toepassing.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van geleverde dan wel te leveren goederen gaat over op de klant wanneer MCC-ModelCarParts het volledige verschuldigde bedrag zal hebben ontvangen. Wanneer feitelijke levering plaatsvindt nadat de juridische eigendom is overgegaan, zal MCC-ModelCarParts er zorg voor dragen dat deze geschiedt voor haar rekening en verantwoording op een manier zoals dat van een goed huisvader mag worden verlangd.

Artikel 7. Werkzaamheden op locatie
1. Klant en MCC-ModelCarParts kunnen overeenkomen dat werkzaamheden op locatie worden verricht.
2. Voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden wordt in onderling overleg schriftelijk vastgelegd waaruit de gewenste werkzaamheden bestaan en worden deze geoffreerd.
3. Na akkoordverklaring van de offerte en ontvangst van een afgesproken aanbetaling zullen de bedoelde werkzaamheden in onderling overleg op locatie worden uitgevoerd. De klant zal binnen grenzen van redelijkheid en billijkheid er alles aan doen om de omstandigheden waaronder de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, zo optimaal mogelijk te laten zijn.
4. De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn onverkort van toepassing op die gevallen waarin werkzaamheden door MCC-ModelCarParts op locatie worden uitgevoerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. MCC-ModelCarParts zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de klant tevreden te stellen. In geval van aansprakelijkheid van MCC-ModelCarParts is deze steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid in de breedste zin des woords wordt door MCC-ModelCarParts uitgesloten.
2. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MCC-ModelCarParts.

Artikel 9. Garantie
1. MCC-ModelCarParts verleent een garantie van 6 maanden op door haar omgebouwde auto’s en door haar geleverde elektronische componenten voor particulieren. Voor commerciële partijen wordt een afzonderlijk contract opgemaakt waarin de garantietermijn wordt afgesproken. De garantietermijn gaat in op de dag dat de klant in de macht is gesteld van de zaak. MCC-ModelCarParts houdt een register bij waarin de uitgeleverde auto’s en elektronische componenten zijn opgenomen om begin- en einddatum van de garantietermijn te kunnen bepalen.
2. De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn onverkort van toepassing op die gevallen waarin van de garantie gebruikt wordt gemaakt door de klant.
3. MCC-ModelCarParts zal na reparatie enkel de verzendkosten in rekening brengen.

Artikel 10. Vrijwaring
1. De klant vrijwaart MCC-ModelCarParts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van werkzaamheden op locatie schade lijden. Indien MCC-ModelCarParts uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden MCC-ModelCarParts zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MCC-ModelCarParts zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van MCC-ModelCarParts en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. MCC-ModelCarParts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MCC-ModelCarParts heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MCC-ModelCarParts ingeval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van een levering op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
2. In geval van overmacht zal dit schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de klant worden medegedeeld.
3. In geval van overmacht is MCC-ModelCarParts niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MCC-ModelCarParts partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. MCC-ModelCarParts heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.